Bredvik 2017


Kallelse till extra årsmöte med Bredviks bys skattägare

Lördag 16/9 kl 13.00

 

Alla delägare i Bredviks bys samfällighet är välkomna till extra årsmöte.

Tid: Lördagen den 16 september 2017

Klockan 13.00

Plats: Bredviks Bygdegård

Dagordning

1. Byastämman öppnas

2. Val av ordförande

3. Val av sekreterare

4. val av två justeringsmän tillika rösträknare

5. Godkännande av kallelsen

6. Godkännande av dagordning

7. Ekonomirapport från kassaförvaltaren

8. Frågan om ansvarsfrihet för byåldermannen och kassaförvaltaren

9. Behandling av inkommen motion, (revisor)

10. Byastämman avslutas.

Byaålderman Kjell Palmberg


 

Har du något på gång?
Skicka in det du vill ha infört till